SA Veetelers Twitter SA Veetelers Twitter SA Veetelers Facebook SA Veetelers Facebook

Terms & Conditions of Advertisers

PLASINGSVOORWAARDES

Adverteerders let asseblief daarop dat advertensies aanvaar word onderhewig aan die volgende voorwaardes: 1. Die verantwoordelikheid berus by die adverteerder om seker te maak dat sy/haar advertensie die EERSTE dag van plasing reg verskyn, en om enige foute en/of wysigings voor sperdatum skriftelik aan te meld en reg te stel. 2. Sa Veetelers Gids aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade of verlies voortspruitend uit enige foutiewe advertensies nie maar sal enige foutiewe advertensies herplaas. Indien Sa Veetelers gids vir die fout verantwoordelik was. 3. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gehalte van goedere of dienste wat geadverteer word nie. Sa Veetelers Gids is slegs ‘n middel om kopers en verkopers met mekaar in aanraking te bring en ons is nie verantwoordelik vir enige nagevolge wat spruit uit transaksies wat deur middel van advertensies plaasvind nie. 4. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir foute wat as gevolg van onleesbare syfers of getalle op epos gemaak word nie. 5. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir foute in advertensies wat per telefoon ontvang word nie. 6. Advertensies is streng vooruitbetaalbaar. 7. Die adverteerder stem toe dat Sa Veetelers Gids kredietnavra mag doen indien sulke omstandighede dit vereis. PLACEMENT CONDITIONS Advertisers please note that advertisements are accepted subject to the following conditions: 1. The responsibility of the advertiser to ensure that his / her ad is correct the FIRST day of placement appears, and any errors and / or modifications must be done before the deadline and being report in writing so that corrections being done. 2. Sa Veetelers Gids accepts no responsibility for any loss or damage arising from any erroneous ads but will any faulty advertising resettled. If Sa Veetelers Gids will correct any error that was their responsibly. 3. We assume no responsibility for the quality of goods or services being advertised. Sa Veetelers Gids is only a means to link up buyers and sellers together and we are not be responsible for any consequences arising from transactions that take place through advertisements. 4. No liability is accepted for errors that are made because of illegible figures or numbers on email. 5. No liability is accepted for errors in advertisements that are received by phone. 6. Advertising is strictly payable in advance. 7. The advertiser agrees that Sa Veetelers Gids may  do credit enqueries if such circumstances require it.  

VRYWARING              

 As verskaffer van die produkte/dienste waarborg die Adverteerder dat hulle vertroud is met die bepalings van die Wet op Verbruikersbeskerming, Wet 68 van 2008(‘die wet’) en dat hulle in alle transaksies met ons aan die Wet se vereistes sal voldoen. Die Wet maak voorsiening vir verskeie verbruikers regte wat insluit met betrekking tot lewering, teruggawe, openbaarmaking van inligting, kwaliteit en veiligheid van produkte. Gevolglik vrywaar die Adverteerder vir Sa Veetelers Gids teen enige skade wat ons of enige derde party mag lei as gevolg van onveilige of defektiewe produkte of diens wat deur hulle gelewer is DISCLAIMER  As a supplier of products / services guarantees the advertiser that they are familiar with the provisions of the Consumer Protection Act 68 of 2008 ( the Act ) and that in all transactions with us to the Act 's requirements. The Act provides for various consumer rights including in relation to delivery , return , disclosure of information , quality and safety of products . Consequently indemnify the Advertiser for Sa livestock breeders guide against any damage that we or any third party may suffer as a result of unsafe or defective products or service rendered by them